SYNTHETIC BIOLOGY IN ASIA

PROF XIAO-XIA XIA & DR JEONG WOOK LEE

SYNTHETIC BIOLOGY IN ASIA

ABSTRACT:

Meet the Authors: Professor Xiao-Xia Xia – Shanghai Jiao Tong University
Assistant Professor Jeong Wook Lee – POTSTECH

Moderator: Assistant Professor Adison Wong – Singapore Institute of Technology